Praktijkgegevens

Praktijkgegevens

BIG registernummer

19008158730

Kamer van Koophandel

17243137

Beroepsaansprakelijkheid

VvAA verzekeringen

Verklaring goed gedrag

Geldig tot 27-02-2024

AGB code

90049019

Klachtenafhandeling

Geschillencommissie Stichting Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen (SCAG)

Privacystatement Zorg voor de Overgang

Verpleegkundigen zijn gebonden aan hun beroepsgeheim. Dit betekent dat er niets over de cliënt of de inhoud van de gesprekken besproken mag worden met derden, tenzij de cliënt hiervoor expliciet en schriftelijk toestemming geeft.

De praktijk heeft een wettelijke bewaarplicht van cliëntgegevens van 15 jaar. Uw gegevens blijven in die periode veilig bewaard en zullen na 15 jaar worden vernietigd.

 

Uitgebreide informatie over hoe de praktijk met uw gegevens omgaat vindt u terug in ons privacystatement:

Zorg voor de Overgang, gevestigd te Heesch en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17243137, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacystatement legt uit hoe Zorg voor de Overgang met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

 

1. Toepassing

Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie Zorg voor de Overgang persoonsgegevens verwerkt:

(potentiële) cliënten;
bezoekers aan de praktijk van Zorg voor de Overgang;
bezoekers van de websites www.zorgvoordeovergang.nl en www. overgangsconsulente.com
alle overige personen die met Zorg voor de Overgang contact opnemen of van wie Zorg voor de Overgang persoonsgegevens verwerkt.

3. Doeleinden verwerking

Zorg voor de Overgang verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

het uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;
het onderhouden van contact, door verstrekken van informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd;
het bijhouden van gebruikersstatistieken. Gebruikersstatistieken van de websites voorzien in informatie over de aantallen bezoekers, de duur van het bezoek, welke delen van de website worden bekeken en het klikgedrag. Het gaat om generieke rapportages, die niet herleidbaar zijn tot individuele bezoekers;
van een geneeskundige behandelovereenkomst, een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden;

5. Verwerkers
Zorg voor de Overgang heeft voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) ingeschakeld, zelf of via de beroepsvereniging VVOC, die uitsluitend volgens instructies van Zorg voor de Overgang of de beroepsvereniging VVOC persoonsgegevens verwerken. Zorg voor de overgang en/of de beroepsvereniging VVOC hebben met de individuele verwerkers een verwerkersovereenkomst afgesloten die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) daaraan stelt.

 7. Doorgifte buiten de EER

Zorg voor de Overgang geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt Zorg voor de Overgang ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

9. Wijzigingen privacystatement

Zorg voor de Overgang kan dit privacystatement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacystatement wordt op de website van Zorg voor de Overgang gepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wettelijke wijzigingen

2. Verwerking van persoongegevens

die een betrokkene zelf persoonlijk, telefonisch, of digitaal (via e-mail of webformulier op de website) heeft verstrekt;
die tijdens een bezoek van een betrokkene aan de website van Zorg voor de Overgang of de beroepsvereniging VVOC (overgangsconsulente.com) zijn gegenereerd: het IP-adres en het emailadres.
Via een extern beveiligde database van de beroepsvereniging VVOC; hierin worden persoons- en medische gegevens verwerkt en bewaard.

 4. Rechtsgrond
Zorg voor de Overgang verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:

toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;

uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst, een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden;

6. Persoonsgegevens delen met derden

Zorg voor de Overgang deelt persoonsgegevens met derden, zoals bijvoorbeeld de huisarts of gynaecoloog, dit alleen na de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene. Zorg voor de Overgang deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden.

8. Bewaren van gegevens

Zorg voor de Overgang bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Zorg voor de Overgang hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:

medische gegevens: ten minste 15 jaar na het einde van de behandelovereenkomst;

10. Rechten, vragen en klachten

U hebt het recht Zorg voor de Overgang te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met Zorg voor de Overgang door een e-mailbericht te sturen naar carolinevanlokven@gmail.com .

 

 

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop Zorg voor de Overgang persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met Zorg voor de Overgang door een e-mailbericht te sturen naar carolinevanlokven@gmail.com. Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Zorg voor de Overgang – KvK 17243137